การระบุแหล่งที่มาคืออะไร

แหล่งที่มาคืออะไร

การระบุแหล่งที่มาเป็นแนวคิดพื้นฐานในด้านต่าง ๆ ของความรู้เช่นจิตวิทยาปรัชญาภาษาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในแต่ละพื้นที่เหล่านี้คำอาจมีความหมายที่แตกต่างกัน แต่พวกเขาทั้งหมดอ้างถึงความคิดที่จะนำบางสิ่งบางอย่างกับใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่าง

การมอบหมายในจิตวิทยา

ในด้านจิตวิทยาการระบุแหล่งที่มาหมายถึงกระบวนการทางปัญญาที่ผู้คนอธิบายถึงสาเหตุของพฤติกรรมทั้งของตัวเองและของผู้อื่น ทฤษฎีการระบุแหล่งที่มาพยายามที่จะเข้าใจว่าผู้คนตีความและอธิบายเหตุการณ์และพฤติกรรมอย่างไรและคำอธิบายเหล่านี้มีอิทธิพลต่ออารมณ์และการกระทำของพวกเขาอย่างไร

ตามทฤษฎีการระบุแหล่งที่มาคนมักจะให้ความสำคัญกับสาเหตุของพฤติกรรมกับปัจจัยภายใน (เช่นบุคลิกภาพทักษะความพยายาม) หรือปัจจัยภายนอก (เช่นสถานการณ์โชคดีช่วยเหลือจากผู้อื่น) การอ้างเหตุผลเหล่านี้อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อวิธีที่ผู้คนรับรู้ตนเองและรับรู้ผู้อื่น

การมอบหมายในปรัชญา

ในปรัชญาการระบุแหล่งที่มาหมายถึงการกระทำของการกำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะให้กับบางสิ่งบางอย่างหรือใครบางคน ตัวอย่างเช่นเมื่อเราบอกว่าบุคคลนั้นฉลาดเรากำลังแสดงถึงลักษณะเฉพาะของพวกเขา ปรัชญาของภาษายังศึกษาการระบุแหล่งที่มาของความหมายกับคำและวลี

การกำหนดภาษาศาสตร์

ในภาษาศาสตร์การมอบหมายหมายถึงกระบวนการเชื่อมโยงค่าความหมายกับองค์ประกอบของภาษา ตัวอย่างเช่นเมื่อเรากล่าวถึงความหมายของ “สุนัข” กับคำว่า “สุนัข” เป็นภาษาอังกฤษเรากำลังสร้างความหมายที่ระบุไว้

การกำหนดคณิตศาสตร์

ในวิชาคณิตศาสตร์การมอบหมายหมายถึงการกระทำของการกำหนดค่าให้กับตัวแปร ตัวอย่างเช่นในสมการทางคณิตศาสตร์ “x = 2” เรากำลังกำหนดค่า 2 ให้กับตัวแปร x การมอบหมายเป็นการดำเนินการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ในการจัดเก็บและจัดการข้อมูล

บทสรุป

การระบุแหล่งที่มาเป็นแนวคิดขนาดใหญ่และมีอยู่ในด้านต่างๆของความรู้ ไม่ว่าจะเป็นในด้านจิตวิทยาปรัชญาภาษาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์การระบุแหล่งที่มานั้นเกี่ยวข้องกับความคิดที่จะนำเสนอบางสิ่งบางอย่างกับใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่าง การทำความเข้าใจว่าผู้คนมีลักษณะเป็นสาเหตุและความหมายมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์และการทำงานของความรู้ที่แตกต่างกัน

Scroll to Top