ทฤษฎีทั่วไปของกระบวนการคืออะไร

ทฤษฎีทั่วไปของกระบวนการคืออะไร

ทฤษฎีทั่วไปของกระบวนการเป็นสาขาของกฎหมายที่ศึกษาหลักการและบรรทัดฐานที่ควบคุมกระบวนการตุลาการ มันพยายามที่จะเข้าใจและจัดระบบองค์ประกอบพื้นฐานของกระบวนการเช่นฝ่ายที่เกี่ยวข้องการกระทำขั้นตอนทรัพยากรและอื่น ๆ

หลักการของทฤษฎีกระบวนการทั่วไป

หลักการของทฤษฎีทั่วไปของกระบวนการเป็นพื้นฐานเพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิผลและความยุติธรรมของกระบวนการตุลาการ หลักการหลักบางประการคือ:

  1. หลักการของกระบวนการครบกำหนด: ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการมีสิทธิ์ได้รับการตัดสินที่ยุติธรรมและเป็นธรรม
  2. หลักการของการป้องกันที่ขัดแย้งและกว้าง: ภาคีจะต้องมีโอกาสส่งข้อโต้แย้งและหลักฐานของพวกเขาและอาจแข่งขันข้อกล่าวหาของฝ่ายตรงข้าม
  3. หลักการของขั้นตอนความเท่าเทียมกัน: คู่กรณีจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติใด ๆ
  4. หลักการโฆษณา: ผู้ชมและการกระทำขั้นตอนจะต้องเป็นสาธารณะเพื่อให้มั่นใจถึงความโปร่งใสและการควบคุมทางสังคมในกระบวนการ

ความสำคัญของทฤษฎีกระบวนการทั่วไป

ทฤษฎีทั่วไปของกระบวนการมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับระบบกฎหมายเนื่องจากมันกำหนดฐานรากและพื้นที่ของกระบวนการตุลาการ เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการด้านกฎหมายเช่นผู้พิพากษาทนายความและผู้สนับสนุนในการใช้บรรทัดฐานขั้นตอนที่ถูกต้อง

นอกจากนี้ทฤษฎีทั่วไปของกระบวนการมีส่วนช่วยในการรับประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทำให้มั่นใจได้ว่าการตัดสินที่ยุติธรรมและเป็นธรรม

ประโยชน์ของทฤษฎีกระบวนการทั่วไป
1. ความมั่นใจทางกฎหมายมากขึ้น
2. ประสิทธิผลของกระบวนการ
3. เคารพสิทธิขั้นพื้นฐาน
4. ความโปร่งใสและการควบคุมทางสังคม

Scroll to Top