รัฐคืออะไร

สถานะคืออะไร

รัฐเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีอำนาจในการควบคุมอาณาเขตและประชากรของตน เขามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดตั้งและการใช้กฎหมายรับประกันคำสั่งและความปลอดภัยส่งเสริมสวัสดิการสังคมและเป็นตัวแทนของประเทศในระดับสากล

ลักษณะของรัฐ

รัฐมีลักษณะสำคัญบางอย่างที่แยกความแตกต่างจากองค์กรทางการเมืองรูปแบบอื่น ๆ :

 1. อำนาจอธิปไตย: รัฐมีอำนาจสูงสุดเหนือดินแดนและประชากรของตนเป็นอิสระจากรัฐอื่น ๆ
 2. ดินแดน: รัฐมีอาณาเขตที่กำหนดไว้โดยมีพรมแดนที่จัดตั้งขึ้น
 3. ประชากร: รัฐประกอบด้วยประชากรที่อาศัยอยู่ในดินแดนของตน
 4. รัฐบาล: รัฐมีรัฐบาลที่ใช้อำนาจทางการเมืองและจัดการกิจการสาธารณะ

ฟังก์ชั่นสถานะ

รัฐทำหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานของสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีของพลเมือง:

 1. กฎหมาย: รัฐสร้างกฎหมายที่ควบคุมการอยู่ร่วมกันทางสังคมและสร้างสิทธิและหน้าที่
 2. ผู้บริหาร: รัฐดำเนินการตามกฎหมายและจัดการบริการสาธารณะ
 3. ตุลาการ: รัฐรับประกันการปฏิบัติตามกฎหมายและผู้พิพากษาความขัดแย้งระหว่างพลเมือง
 4. หน่วยงานกำกับดูแล: รัฐกำหนดกฎและข้อบังคับสำหรับภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมเช่นเศรษฐศาสตร์สุขภาพและการศึกษา

รูปแบบสถานะ

มีรูปแบบของรัฐที่แตกต่างกันซึ่งแตกต่างกันไปตามองค์กรของอำนาจทางการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและหน่วยย่อย:

 • หน่วยงาน: อำนาจทางการเมืองเป็นศูนย์กลางในรัฐบาลกลางซึ่งมีอำนาจเหนือดินแดนทั้งหมด
 • รัฐของรัฐบาลกลาง: อำนาจทางการเมืองแบ่งระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลระดับภูมิภาคซึ่งมีความเป็นอิสระทางการเมือง
 • รัฐสัมพันธมิตร: อำนาจทางการเมืองส่วนใหญ่ใช้โดยหน่วยย่อยซึ่งเป็นรัฐบาลกลางที่อ่อนแอ

บทสรุป

รัฐเป็นสถาบันพื้นฐานสำหรับองค์กรทางการเมืองและสังคมของประเทศ มันทำหน้าที่ต่าง ๆ และมีลักษณะเฉพาะที่แยกความแตกต่างจากองค์กรทางการเมืองในรูปแบบอื่น ๆ การทำความเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบของรัฐเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเป็นพลเมืองที่มีสติและมีส่วนร่วม

Scroll to Top