วิธีแก้สมการ 2 องศา

วิธีแก้สมการระดับ 2

การแก้สมการระดับที่สองเป็นทักษะพื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์ สมการเหล่านี้แสดงในรูปแบบAx² + Bx + C = 0 โดยที่ A, B และ C เป็นค่าคงที่และ X เป็นตัวแปรที่ไม่รู้จัก

สูตร Bhaskara

เพื่อแก้สมการระดับที่สองเราสามารถใช้สูตร Bhaskara สูตรนี้ได้รับจาก:

x = (-b ±√ (b² – 4ac))/2a

ในกรณีที่เครื่องหมาย±บ่งชี้ว่าเราต้องพิจารณาความเป็นไปได้ทั้งสอง: หนึ่งที่มีเพิ่มเติมและหนึ่งที่มีสัญญาณการลบ

ทีละขั้นตอนเพื่อแก้สมการระดับที่สอง

  1. ระบุค่าของ A, B และ C ในสมการ
  2. แทนที่ค่าเหล่านี้ในสูตร Bhaskara
  3. คำนวณค่า discriminant Δ = b² – 4ac.
  4. ถ้าΔมากกว่าศูนย์สมการจะมีรากจริงสองอันที่แตกต่างกัน
  5. ถ้าΔเป็นศูนย์สมการจะมีรากจริงสองอันเท่ากัน
  6. ถ้าΔน้อยกว่าศูนย์สมการจะไม่มีรากจริง
  7. คำนวณรากแทนที่ค่าของ A, B, C และΔในสูตร Bhaskara
ตัวอย่าง
สมการ
discriminant (Δ)
ราก

1 2x² – 5x + 2 = 0 17 x₁ = 0.5 และx₂ = 2
2 x² + 4x + 4 = 0 0 x₁ = x₂ = -2
3 3x² + 2x + 5 = 0 -56 ไม่มีรากจริง

อย่างที่เราเห็นในตัวอย่างด้านบนสมการ2x² – 5x + 2 = 0 มีรากจริงสองตัวที่แตกต่างกันในขณะที่3x² + 2x + 5 = 0 สมการไม่มีรากจริง

การแก้สมการระดับที่สองอาจเป็นสิ่งที่ท้าทาย แต่ด้วยสูตร Bhaskara และการฝึกฝนเล็กน้อยคุณจะสามารถเชี่ยวชาญความสามารถทางคณิตศาสตร์นี้

Scroll to Top