สภาพแวดล้อมคืออะไร

สภาพแวดล้อมคืออะไร

สิ่งแวดล้อมเป็นชุดขององค์ประกอบทางกายภาพเคมีชีวภาพและสังคมที่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและกับสิ่งมีชีวิต มันเป็นพื้นที่ที่มีปฏิสัมพันธ์ทางนิเวศวิทยาเกิดขึ้นและที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่และพัฒนา

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม

สภาพแวดล้อมประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่างซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ :

องค์ประกอบทางกายภาพ

องค์ประกอบทางกายภาพของสิ่งแวดล้อมรวมถึงดินน้ำอากาศสภาพภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติ องค์ประกอบเหล่านี้มีความสำคัญต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตและมีอิทธิพลโดยตรงต่อสภาพความเป็นอยู่ของแต่ละสปีชีส์

องค์ประกอบทางเคมี

องค์ประกอบทางเคมีประกอบด้วยสารเคมีที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นแร่ธาตุและสารประกอบอินทรีย์ องค์ประกอบเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในกระบวนการทางชีวภาพและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต

องค์ประกอบทางชีวภาพ

องค์ประกอบทางชีวภาพถูกแสดงโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นพืชสัตว์เชื้อราและจุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพทำหน้าที่สำคัญสำหรับการรักษาสมดุลทางนิเวศวิทยา

องค์ประกอบทางสังคม

องค์ประกอบทางสังคมแสดงโดยกิจกรรมของมนุษย์และการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเหล่านี้อาจมีผลกระทบเชิงบวกหรือเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ความสำคัญของสภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตบนโลกใบนี้ มันให้ทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตเช่นอาหารน้ำและที่พักพิง นอกจากนี้สภาพแวดล้อมมีบทบาทสำคัญในการควบคุมสภาพภูมิอากาศการทำให้บริสุทธิ์อากาศและน้ำการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงของระบบนิเวศ

การรักษาและรักษาสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพชีวิตของคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต การกระทำเช่นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนการลดมลพิษและแรงจูงใจในการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นฐานสำหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อมและเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อมูลอ้างอิง:

  1. https://www.signates.com.br/ambiente/
  2. https://www.infoescola.com/ecology/ambiente/
Scroll to Top