สภาพแวดล้อมทางสังคมคืออะไร

สภาพแวดล้อมทางสังคมคืออะไร

สภาพแวดล้อมทางสังคมคือชุดของการมีปฏิสัมพันธ์ความสัมพันธ์และโครงสร้างที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลในสังคมเฉพาะ มันครอบคลุมบรรทัดฐานค่านิยมศุลกากรสถาบันและการปฏิบัติที่กำหนดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้คน

องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมทางสังคม

ในสภาพแวดล้อมทางสังคมมีองค์ประกอบหลายอย่างและมีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล องค์ประกอบบางอย่างเหล่านี้คือ:

  • มาตรฐาน: สิ่งเหล่านี้เป็นกฎแห่งการปฏิบัติที่เป็นแนวทางในพฤติกรรมของบุคคลในสังคม พวกเขาสามารถเป็นทางการเช่นกฎหมายและข้อบังคับหรือไม่เป็นทางการเช่นศุลกากรและประเพณี
  • ค่านิยม: เป็นหลักการหรือความเชื่อที่แบ่งปันโดยสังคมที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและตัวเลือกของบุคคล
  • สถาบัน: ได้รับการจัดตั้งโครงสร้างทางสังคมเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่เฉพาะในสังคมเช่นครอบครัวโรงเรียนรัฐบาลศาสนาศาสนาและอื่น ๆ
  • การปฏิบัติ: เป็นการกระทำและพฤติกรรมที่ดำเนินการโดยบุคคลในชีวิตประจำวันของพวกเขาซึ่งสะท้อนถึงบรรทัดฐานและค่านิยมของสังคม

ความสำคัญของสภาพแวดล้อมทางสังคม

สภาพแวดล้อมทางสังคมมีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาและพฤติกรรมของบุคคล มันกำหนดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกำหนดบทบาทและความคาดหวังและก่อให้เกิดการก่อตัวของตัวตนและวัฒนธรรมของสังคม

นอกจากนี้สภาพแวดล้อมทางสังคมยังมีอิทธิพลต่อสุขภาพจิตและอารมณ์ของผู้คน สภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดีต่อสุขภาพด้วยความสัมพันธ์เชิงบวกและการสนับสนุนทางสังคมสามารถส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและคุณภาพชีวิต ในทางกลับกันสภาพแวดล้อมทางสังคมเชิงลบที่มีความขัดแย้งและการยกเว้นสามารถสร้างความเครียดความวิตกกังวลและปัญหาสุขภาพอื่น ๆ

วิธีปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางสังคม

เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางสังคมเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมความเคารพและการรวม สามารถทำได้ผ่านการกระทำเช่น:

  1. ส่งเสริมการสนทนาและการสื่อสารแบบเปิดระหว่างบุคคล;
  2. ส่งเสริมความหลากหลายและการเลือกปฏิบัติในการต่อสู้;
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองและการมีส่วนร่วมของชุมชน
  4. ลงทุนด้านการศึกษาและการรับรู้ถึงสิทธิมนุษยชนและค่านิยมทางสังคม;
  5. สร้างช่องว่างสำหรับการอยู่ร่วมกันและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม;
  6. ค่าและเคารพความแตกต่างของแต่ละบุคคล

การกระทำเหล่านี้สามารถนำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีสุขภาพดีและมีความสามัคคีมากขึ้น

บทสรุป

สภาพแวดล้อมทางสังคมเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในชีวิตของผู้คนและสังคม มันมีอิทธิพลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ความสัมพันธ์และพฤติกรรมของบุคคลรวมทั้งมีส่วนร่วมในการก่อตัวของตัวตนและวัฒนธรรมของสังคม ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีสุขภาพดีขึ้นอยู่กับค่านิยมของความเท่าเทียมความเคารพและการรวมเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นอยู่ที่ดีและคุณภาพชีวิตของทุกคน

Scroll to Top