niporezone

niprofazone

ความหมายของคำ

คำว่า “niprofazone” เป็นคำนามผู้หญิงที่หมายถึงยากล่อมประสาทของสารยับยั้งของสารยับยั้ง monoamine oxidase (MAOA)

ต้นกำเนิดของคำ

ไม่ทราบต้นกำเนิดของคำว่า “niprofazone”

คำวิเศษณ์คำ

ไม่มีคำวิเศษณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “niporezone”

คำสันธานของคำ

ไม่มีคำสันธานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “niporezone”

คำพ้องความหมายของคำ

คำพ้องความหมายบางอย่างของคำว่า “niporezone” คือ: nialamide, iponiazid, isocarboxazid

คำจำกัดความคำ

– ยากล่อมประสาทของสารยับยั้ง monoamine oxidase (MAOA)
– สารที่ใช้ในการรักษาภาวะซึมเศร้า

วลีที่ใช้คำ

– แพทย์กำหนด niprofazone เพื่อรักษาภาวะซึมเศร้า
– Niporezone เป็นยาที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับภาวะซึมเศร้า

ตัวอย่างของคำในข้อความ

ผู้ป่วยเริ่มใช้ niprofazone และค่อยๆลดลงของเธอลดลง
การใช้ niprofazone ต้องมีการติดตามทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

บทกวีด้วยคำ

– ขี่
– โซน
– ผ้าใบ
– Dona
– โซน่า

anagrams ด้วยคำ

– ไม่พบแอนนาแกรมด้วยคำว่า “niporezone”

Scroll to Top